Chíp ESP-07 ESP8266 WIFI

Mã số sản phẩm : SP46
150.000₫


Thông tin:
   ESP8266 module và một phiên bản beta của các thông tin có thể được bổ sung vào nhóm:  290 363 082 Tải về
Xem các liên kết trang web chính thức: http://www.ai-thinker.com

Sản phẩm liên quan