Giải mã LCD i2C 1602

Mã số sản phẩm : 1701090
35.000₫


Giải mã LCD i2C 1602

Thông số kỹ thuật:

   Để sử dụng các loại LCD có driver là HD44780(LCD 1602, LCD 2004, ... ), cần có ít nhất 6 chân của MCU kết nối với các chân RS, EN, D7, D6, D5 và D4 để có thể giao tiếp với LCD.

   Nhưng với module chuyển giao tiếp LCD sang I2C, các bạn chỉ cần 2 chân (SDA và SCL)  của MCU kết nối với 2 chân (SDA và SCL) của module là đã có thể hiển thị thông tin  lên LCD. Ngoài ra có thể điều chỉnh được độ tương phản bởi biến trở gắn trên module.

Quy tắc nối chân cho I2C với Arduino

I2C Vcc GND SDA SCL
Arduino Vcc - 5V GND A4 A5

Cách test mã i2c

   i2c có mã riêng nên một số bạn viết code không biết nhập mã riêng này thì thông số nó không hiển thị được. Ví dụ code có đoạn mã:

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); 

Một số trường hợp với thư viện mới bạn thay Code sau:

#include <Wire.h>  // Comes with Arduino IDE
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);  // Set the LCD I2C address

void setup(){
  Serial.begin(9600);  
  lcd.begin(16,2);  
    lcd.backlight();
    delay(250);
    lcd.noBacklight();
    delay(250);
  lcd.backlight();

   Vậy lcd(0x27,16,2): số 0x27 sẽ tùy thuộc vào loại i2c. Để biết được thông số đó bạn dùng code sau để test, bạn xem thông số đó trên Monitor của chương trình nạp Arduino

#include <Wire.h>
 void setup()
{
  Wire.begin(); 
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial);             // Leonardo: wait for serial monitor
  Serial.println("\nI2C Scanner");
}
 void loop()
{
  byte error, address;
  int nDevices; 
  Serial.println("Scanning..."); 
  nDevices = 0;
  for(address = 1; address < 127; address++ )
  {
    // The i2c_scanner uses the return value of
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission(); 
    if (error == 0)
    {
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.print(address,HEX);
      Serial.println("  !");
 
      nDevices++;
    }
    else if (error==4)
    {
      Serial.print("Unknown error at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.println(address,HEX);
    }    
  }
  if (nDevices == 0)
    Serial.println("No I2C devices found\n");
  else
    Serial.println("done\n");
 
  delay(5000);           // wait 5 seconds for n
}

   Sau khi nạp xong, bạn mở monitor ra để xem

Thư viện: LiquidCrystal_I2C.h

Chúc bạn một ngày vui vẻ!

 

Liên hệ:

  • Website:https://giaiphapchung.vn
  • Đ/c: 18/655 Nguyễn Văn Linh-P.Vĩnh Niệm-Lê Chân-Hải Phòng
  • Email: giaiphapchung68@gmail.com
  • Hotline: 0936824969

Sản phẩm liên quan