Lập trình ESP8266 12 hiển thị lên màn hình LCD

14/06/2019
lap-trinh-esp8266-12-hien-thi-len-man-hinh-lcd

Chuẩn bị phần cứng:

1 x ESP8266 V12 hoặc V12E đã tích hợp sẵn mạch nạp ( Trong ví bài viết này tôi sử dụng ESP8266-V12E)

  • 1 LCD + I2C

Lắp mạch:

Lập trình:

#include "ESP8266WiFi.h"

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>


LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // set the LCD address to 0x20 for a 16 chars and 2 line display


void setup()

{

  lcd.init();                

   // Print a message to the LCD.

  lcd.backlight();

  lcd.print("Hello, world!");

}


void loop()

{

}

Hình ảnh thực tế:

Chúc các bạn thành công!

Liên hệ:

  • Website:https://giaiphapchung.vn
  • Đ/c: 18/655 Nguyễn Văn Linh-P.Vĩnh Niệm-Lê Chân-Hải Phòng
  • Email: giaiphapchung68@gmail.com
  • Hotline: 0936824999
Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN