Lập trình esp8266 12E hiển thị màn hình OLED với Nodemcu

15/06/2019
lap-trinh-esp8266-12e-hien-thi-man-hinh-oled-voi-nodemcu

Phần cứng cần chuẩn bị:

  • 1 ESP8266 12 HOẶC ESP8266 12E.
  • 1 Breadboard.
  • Dây test board.
  • 1 Màn hình  OLed 0.96"

Lắp mạch:

Code chương trình:
Trước hết chúng ta phải tải về cài thư viện OLED cho Arduino IDE, thư viện các bạn tải ở link trên nhé

#include <Wire.h>

#include "SSD1306.h"

SSD1306  display(0x3c, 4, 5);

int thoi_gian = 0;

void setup()

{

  Serial.begin(115200);

  display.init();

  display.setFont(ArialMT_Plain_10);

  display.drawString(0, 0, "Hello world");

  display.display();

  delay(1000);

  display.clear();

}

void loop()

{

  int gio, phut, giay;

  delay(1000);

  thoi_gian ++;

  gio = thoi_gian/3600;

  phut = (thoi_gian%3600)/60;

  giay = thoi_gian % 60;

  display.clear();

  display.drawString(0, 0, String(gio) + ":" + String(phut) + ":" + String(giay));

  display.display();

}

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN