ST7565 | Làm game hứng trứng

21/06/2019
st7565-lam-game-hung-trung

Chuẩn bị phần cứng

 • Arduino chip atm328 trở lên, mình sử dụng arduino uno r3
 • Lcd st7565  128x64 homephone spi
 • Nút bấm 6 nút up/down/right/left/ và fight/select.

Nối mạch:

Bạn hãy tham khảo cách nối mạch và nút bấm tại bài viết giới thiệu lcd nhé:

ST7565 | Hướng dẫn sử dụng glcd ST7565 homephone và chia sẻ thư viện

2

Ý tưởng nhanh.

Trong game này, những quả trứng từ trên cao rơi xuống một cách ngẫu nhiên, người chơi điều khiển rỏ di chuyển qua trái qua phải, nếu hứng trúng một quả trứng người chơi sẽ được cộng thêm điểm, nếu để rơi, thì bị trừ điểm, trò chơi kết thúc khi số điểm bằng 0.

Nội dung chi tiết

Chiếc rổ được hai nhân vật Cả mẹo và Dần béo cầm chung, di chuyển trái phải nhờ điều khiển bằng nút bấm. Các quả trứng được tạo ra một cách radom với hoành độ và khoảng cách xuất hiện khác nhau.

Tạo một class Object cơ sở có chứa các thuộc tính về tọa độ, kích thước ảnh, sự tồn tại của trứng, biên, hướng.

Hàm set/get –ghi/đọc dữ liệu, hàm ve/xoa thực hiện vẽ và xóa ảnh bitmap

2 class egg và contruot (con trượt) kế thừa thuộc tính và phương thức từ Object.

3

B1: Test con trượt

Ảnh bitmap hai nhân vật cầm rổ: 

 
 1. #include "ST7565_homephone.h"
 2.  
 3. #ifdef __AVR__
 4. #include <avr/io.h>
 5. #include <avr/pgmspace.h>
 6. #endif
 7.  
 8. ST7565 lcd(3, 4, 5, 6);
 9.  
 10. // cài đặt chân input
 11. #define fight_b A5
 12. #define select_b A4
 13. #define right_b A3
 14. #define up_b A2
 15. #define left_b A1
 16. #define down_b A0
 17. unsigned int timedelay;
 18. /* Qủa trứng (7x7) pixel
 19. * */
 20.  
 21. const static unsigned char __attribute__((progmem)) trung_7x7[] = {
 22. 0x1C, 0x22, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C,
 23. };
 24. /* Cả hai nhân vật 37x19
 25. *
 26. */
 27.  
 28. const static unsigned char __attribute__((progmem)) ca_hai_37x19[] = {
 29.  
 30. /* page 0 (lines 0-7) */
 31. 0x80, 0x70, 0x88, 0x4, 0x4, 0x4, 0x98, 0xa4, 0xa4, 0x2c, 0x38, 0x20, 0xc0,
 32. 0x0, 0x80, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x80, 0x0, 0x40, 0xb0, 0x50, 0x5c,
 33. 0xa6, 0xa2, 0x5c, 0x44, 0x86, 0xf, 0xb2, 0x43, 0x80, 0x0,
 34. /* page 1 (lines 8-15) */
 35. 0x1, 0x2, 0x5, 0x4, 0x8, 0x93, 0xfc, 0xf8, 0xf8, 0xf9, 0xf1, 0x31, 0x39,
 36. 0x18, 0x3f, 0x43, 0xa5, 0x89, 0x91, 0xa5, 0x43, 0x3f, 0x18, 0x30, 0x70,
 37. 0x64, 0x68, 0x68, 0xf8, 0x78, 0x78, 0xf7, 0xf0, 0xfa, 0xf4, 0xe3, 0xc0,
 38. /* page 2 (lines 16-23) */
 39. 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x6, 0x5, 0x5, 0x5, 0x5, 0x1, 0x7, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 40. 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1, 0x7,
 41. 0x4, 0x0, 0x3, 0x7, 0x7, 0x7, 0x7,
 42. };
 43.  
 44. /*LỚP CƠ SỎ-OBJECT)*/
 45. class object {
 46. public: // biến toàn cục
 47. byte Xmin = 0, Xmax = 127, Ymin = 0, Ymax = 63; // biên
 48. byte x_ro = 60, y_ro = 40, width_ro = 30,
 49. high_ro = 10; // tọa độ rỏ và kích thước rỏ
 50. public:
 51. // tập hàm ghi thông tin
 52. void set_ton_tai(boolean value) { ton_tai = value; }
 53. void set_x(byte value) { x = value; }
 54. void set_y(byte value) { y = value; }
 55. void set_huong(byte value) { huong = value; }
 56. // tập hàm lấy thông tin
 57. boolean get_ton_tai() { return ton_tai; }
 58. byte get_x() { return x; }
 59. byte get_y() { return y; }
 60. byte get_huong() { return huong; }
 61.  
 62. private:
 63. // chỉ 2 tập hàm thành viên viên trên mới sử đụng được 4 tham số này:
 64. boolean ton_tai;
 65. byte x;
 66. byte y;
 67. byte huong;
 68. };
 69.  
 70. void setup() {
 71. pinMode(left_b, INPUT_PULLUP);
 72. pinMode(down_b, INPUT_PULLUP);
 73. pinMode(right_b, INPUT_PULLUP);
 74. pinMode(up_b, INPUT_PULLUP);
 75. pinMode(fight_b, INPUT_PULLUP);
 76. pinMode(select_b, INPUT_PULLUP);
 77. Serial.begin(9600);
 78. lcd.ON();
 79. lcd.SET(20, 0, 0, 0, 4);
 80. /*
 81. Serial.begin(9600);
 82. */
 83. // delay
 84. timedelay = 50;
 85. // tọa độ rỏ và kích thước rỏ mặc định để test
 86. // sẽ thay tọa độ rỏ là tọa độ con trượt ở phần sau
 87. }
 88.  
 89. //=============================================
 90. class contruot : public object {
 91. public:
 92. void xoa_con_truot(byte x, byte y) {
 93. // vẽ một hình chữ nhật màu trắng có kích thước bằng ảnh bitmap
 94. lcd.fillrect(x, y, 37, 19, DELETE);
 95. lcd.display();
 96. }
 97. void ve_con_truot(byte x, byte y) {
 98. // VẼ bitmap cho con trượt
 99. lcd.bitmap(x, y, 37, 19, ca_hai_37x19, BLACK);
 100. lcd.display();
 101. }
 102. contruot() {
 103. // hàm tạo constructer
 104.  
 105. // đặt x, y, con trượt một giá trị cho trước
 106. set_x((Xmax - Xmin) / 2);
 107. set_y(Ymax - 18);
 108. }
 109. void di_con_truot() {
 110. // lấy thông tin
 111. byte x_moi, x_cu, y_cu; // mới và cũ
 112.  
 113. x_cu = get_x();
 114. y_cu = get_y();
 115. // vẽ
 116. ve_con_truot(x_cu, y_cu);
 117. //đọc giá trị 4 button
 118. if (lcd.pullup_4(right_b, up_b, left_b, down_b) == 1) { // nút right
 119.  
 120. xoa_con_truot(x_cu, y_cu); // xóa ảnh cũ trên màn hình
 121.  
 122. if (x_cu <= (Xmax - 10)) { // trong biên
 123. x_moi = x_cu + 5; // cộng hoành độ lên 5 đơn vị
 124. } else {
 125. x_moi = x_cu;
 126. }
 127. // vẽ ảnh con trượt
 128. ve_con_truot(x_moi, y_cu);
 129. set_x(x_moi); // ghi lại thông tin hoành độ
 130. }
 131.  
 132. if (lcd.pullup_4(right_b, up_b, left_b, down_b) == 3) { // nút left
 133.  
 134. xoa_con_truot(x_cu, y_cu); // xóa ảnh cũ trên màn hình
 135. if (x_cu >= (Xmin + 10)) { // trong biên
 136. x_moi = x_cu - 5; // trừ hoành độ xuống 5 đơn vị
 137. } else {
 138. x_moi = x_cu;
 139. }
 140. // vẽ ảnh con trượt
 141.  
 142. ve_con_truot(x_moi, y_cu);
 143. set_x(x_moi); // ghi lại thông tin hoành độ
 144. }
 145.  
 146. } // di chuyển con chạy
 147. }; // class
 148. contruot Dan_va_Ca; // tạo 1 con trượt là Dần và Cả= constructor
 149. void loop() {
 150. // bước 1:
 151.  
 152. Dan_va_Ca.di_con_truot();
 153. Serial.print(Dan_va_Ca.get_x());
 154. Serial.println(Dan_va_Ca.get_y());
 155. delay(50);
 156. }

 

4

B2: Tạo trứng random

 
 1. #include "ST7565_homephone.h"
 2. #ifdef __AVR__
 3. #include <avr/io.h>
 4. #include <avr/pgmspace.h>
 5. #endif
 6.  
 7. ST7565 lcd(3, 4, 5, 6);
 8.  
 9. unsigned int timedelay;
 10. /* Qủa trứng (7x7) pixel
 11. * */
 12.  
 13. const static unsigned char __attribute__((progmem)) trung_7x7[] = {
 14. 0x1C, 0x22, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C,
 15. };
 16. /*LỚP CƠ SỎ-OBJECT)*/
 17. class object {
 18. public: // biến toàn cục
 19. byte Xmin = 0, Xmax = 127, Ymin = 0, Ymax = 63; // biên
 20. byte x_ro = 60, y_ro = 40, width_ro = 30,
 21. high_ro = 10; // tọa độ rỏ và kích thước rỏ
 22. // tọa độ rỏ và kích thước rỏ mặc định để test
 23. // sẽ thay tọa độ rỏ là tọa độ con trượt ở phần sau
 24. public:
 25. // tập hàm ghi thông tin
 26. void set_ton_tai(byte value) { ton_tai = value; }
 27. void set_x(byte value) { x = value; }
 28. void set_y(byte value) { y = value; }
 29. void set_huong(byte value) { huong = value; }
 30.  
 31. // tập hàm lấy thông tin
 32. boolean get_ton_tai() { return ton_tai; }
 33. byte get_x() { return x; }
 34. byte get_y() { return y; }
 35. byte get_huong() { return huong; }
 36.  
 37. private:
 38. // chỉ 2 tập hàm trên mới sử đụng được 4 tham số này
 39. boolean ton_tai;
 40. byte x;
 41. byte y;
 42. byte huong;
 43. };
 44. class egg : public object {
 45. public:
 46. egg() {
 47. // gán các thuộc tính khi tạo mới 1 quả trứng
 48. unsigned int seed;
 49. seed = millis();
 50. randomSeed(seed % 100);
 51. // tạo sinh số randomSeed bằng đồng hồ hệ thống
 52. byte x;
 53. byte y;
 54. x = random(Xmin + 10, Xmax - 10);
 55. y = random(Ymin + 1, Ymin + 15);
 56. // lưu thông tin vào
 57. set_x(x);
 58. set_y(y);
 59. // vẽ
 60. ve_trung(x, y);
 61. }
 62. void ve_trung(byte x, byte y) {
 63. // vẽ trứng
 64. lcd.bitmap(x, y, 7, 7, trung_7x7, BLACK);
 65. lcd.display();
 66. }
 67.  
 68. void xoa_trung(byte x, byte y) {
 69. // xóa trứng bằng 1 hình chữ nhật màu trắng kích thước bằng quả trứng
 70. lcd.fillrect(x, y, 7, 7, DELETE);
 71. lcd.display();
 72. }
 73. };
 74. void setup() {
 75. Serial.begin(9600);
 76. lcd.ON();
 77. lcd.SET(20, 0, 0, 0, 4);
 78. /*
 79. Serial.begin(9600);
 80. */
 81. timedelay = 500;
 82. lcd.clear();
 83. }
 84. egg qua_trung[3]; // chúng ta cần tạo mới 3 quả trứng
 85. // khi vừa tạo mới thì nó đã mang 2 thuộc tính x, y
 86. void loop() {
 87. // delay
 88. for (byte i = 0; i < 3; i++) { // duyệt 0,1,2
 89. Serial.print("(");
 90. Serial.print(qua_trung[i].get_x());
 91. Serial.print(",");
 92. Serial.print(qua_trung[i].get_y());
 93. Serial.print(")");
 94. }
 95. Serial.println("");
 96. delay(timedelay);
 97. lcd.clear();
 98. }

5

B3: Xử lý trứng

 
 1. #include "ST7565_homephone.h"
 2. #ifdef __AVR__
 3. #include <avr/io.h>
 4. #include <avr/pgmspace.h>
 5. #endif
 6. ST7565 lcd(3, 4, 5, 6);
 7. unsigned int timedelay;
 8. /* Qủa trứng (7x7) pixel
 9. * */
 10. const static unsigned char __attribute__((progmem)) trung_7x7[] = {
 11. 0x1C, 0x22, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C,
 12. };
 13. /*LỚP CƠ SỎ-OBJECT)*/
 14. class object {
 15. public: // biến toàn cục
 16. byte Xmin = 0, Xmax = 127, Ymin = 0, Ymax = 63; // biên
 17. byte x_ro = 60, y_ro = 40, width_ro = 30,
 18. high_ro = 10; // tọa độ rỏ và kích thước rỏ
 19. // tọa độ rỏ và kích thước rỏ mặc định để test
 20. // sẽ thay tọa độ rỏ là tọa độ con trượt ở phần sau
 21. public:
 22. // tập hàm ghi thông tin
 23. void set_ton_tai(boolean value) { ton_tai = value; }
 24. void set_x(byte value) { x = value; }
 25. void set_y(byte value) { y = value; }
 26. void set_huong(byte value) { huong = value; }
 27. // tập hàm lấy thông tin
 28. boolean get_ton_tai() { return ton_tai; }
 29. byte get_x() { return x; }
 30. byte get_y() { return y; }
 31. byte get_huong() { return huong; }
 32. private:
 33. // chỉ 2 tập hàm trên mới sử đụng được 4 tham số này
 34. boolean ton_tai;
 35. byte x;
 36. byte y;
 37. byte huong;
 38. };
 39. class egg : public object {
 40. public:
 41. void tao_trung() {
 42. // dành cho (1) , cái mà nó được gọi
 43. // gán các thuộc tính khi tạo mới 1 quả trứng
 44. unsigned int seed;
 45. seed = millis();
 46. randomSeed(seed % 100);
 47. // tạo sinh số randomSeed bằng đồng hồ hệ thống
 48. byte x;
 49. byte y;
 50. x = random(Xmin + 20, Xmax - 10);
 51. y = random(Ymin + 1, Ymin + 15);
 52. // lưu thông tin vào
 53. set_x(x);
 54. set_y(y);
 55. set_ton_tai(1);
 56. // vẽ
 57. ve_trung(x, y);
 58. }
 59. void ve_trung(byte x, byte y) {
 60. // vẽ trứng
 61. lcd.bitmap(x, y, 7, 7, trung_7x7, BLACK);
 62. lcd.display();
 63. }
 64. void xoa_trung(byte x, byte y) {
 65. // xóa trứng bằng 1 hình chữ nhật màu trắng kích thước bằng quả trứng
 66. lcd.fillrect(x, y, 7, 7, DELETE);
 67. lcd.display();
 68. }
 69. void di_chuyen_trung() { // di chuyển trứng RƠI
 70. byte x_cu, y_cu, y_moi; // giá trị cũ và mới
 71. if (get_ton_tai() == 1) {
 72. // nếu trứng đó tồn tại thì cho phép tiếp tục
 73. // lấy thông tin
 74. x_cu = get_x();
 75. y_cu = get_y();
 76. // xóa vị trí cũ
 77. xoa_trung(x_cu, y_cu);
 78. y_moi = y_cu + 2; // di xuống
 79. // vẽ
 80. ve_trung(x_cu, y_moi);
 81. // lưu lại tt
 82. set_x(x_cu);
 83. set_y(y_moi);
 84. } // if
 85. }
 86. boolean kiem_tra(byte x, byte y) { // x,y tọa độ rỏ
 87. // kiểm tra xem quả trứng có rơi vào rỏ hay không
 88. // nếu hiệu tọa độ của trứng với rỏ mà DƯƠNG và NHỎ HƠN hoặc BẰNG kích..
 89. //..thước rỏ,thì trứng đã rơi vào trong rỏ
 90. //( trứng phải ở giữa rỏ)
 91. // do tọa độ của 2 vật này thuộc kiểu biến nguyên dương byte
 92. // do đó cần kiểu nguyên có phần âm (int ) để lưu hiệu
 93. int hieu_x, hieu_y;
 94. // hoành độ trứng trừ hoành độ rỏ
 95. hieu_x = (get_x() + 7) - x; // cộng 7 vì:trứng phải ở giữa rỏ)
 96. hieu_y = get_y() - y;
 97. if ((hieu_x <= (width_ro)) && (hieu_x >= 0) && (hieu_y <= high_ro) &&
 98. (hieu_y >= 0)) {
 99. // thỏa mãn điều kiện
 100. return 1; // trả về giá trị true
 101. } else {
 102. return 0; // trả về giá trị false
 103. }
 104. } // kiểm tra
 105. void xu_li_ve_trung(byte x, byte y) { // x, y là tọa độ rỏ
 106. // bước 2:
 107. if (get_ton_tai() == 0) {
 108. // nếu quả trứng không tồn tại
 109. // thì phải tạo mới
 110. tao_trung();
 111. } else
 112. if (get_ton_tai() == 1) { // trứng tồn tại
 113. if (kiem_tra(x, y) == 1) { // nếu trứng vào rỏ
 114. // b1: xóa tồn tại quả trứng đó di
 115. set_ton_tai(0);
 116. // b2: cộng điểm
 117. }
 118. if (get_y() >= Ymax) { // nếu trứng quá biên,(chạm đất, vỡ)
 119. // b1: xóa tồn tại quả trứng đó đi
 120. set_ton_tai(0);
 121. }
 122. }
 123. di_chuyen_trung();
 124. }
 125. };
 126. //=============================================
 127. void setup() {
 128. Serial.begin(9600);
 129. lcd.ON();
 130. lcd.SET(20, 0, 0, 0, 4);
 131. /*
 132. Serial.begin(9600);
 133. */
 134. // delay
 135. timedelay = 50;
 136. // tọa độ rỏ và kích thước rỏ mặc định để test
 137. // sẽ thay tọa độ rỏ là tọa độ con trượt ở phần sau
 138. }
 139. // bước 1:
 140. egg qua_trung[4]; // chúng ta cần tạo 4 quả trứng
 141. object btc; // biến toàn cục
 142. void loop() {
 143. // khi vừa tạo mới thì nó đã mang 2 thuộc tính x, y
 144. for (byte i = 0; i < 4; i++) { // duyệt 4 quả 0,1,2,3
 145. qua_trung[i].xu_li_ve_trung(btc.x_ro, btc.y_ro);
 146. }
 147. delay(200);
 148. }

6

B4: Hoàn thiện

 
 1. #include "ST7565_homephone.h"
 2. #ifdef __AVR__
 3. #include <avr/io.h>
 4. #include <avr/pgmspace.h>
 5. #endif
 6. ST7565 lcd(3, 4, 5, 6);
 7. // cài đặt chân input
 8. #define fight_b A5
 9. #define select_b A4
 10. #define right_b A3
 11. #define up_b A2
 12. #define left_b A1
 13. #define down_b A0
 14. //
 15. unsigned int timedelay;
 16. /* Qủa trứng (7x7) pixel
 17. * */
 18. const static unsigned char __attribute__((progmem)) trung_7x7[] = {
 19. 0x1C, 0x22, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C,
 20. };
 21. /* Cả hai nhân vật 37x19
 22. *
 23. */
 24. const static unsigned char __attribute__((progmem)) ca_hai_37x19[] = {
 25. /* page 0 (lines 0-7) */
 26. 0x80, 0x70, 0x88, 0x4, 0x4, 0x4, 0x98, 0xa4, 0xa4, 0x2c, 0x38, 0x20, 0xc0,
 27. 0x0, 0x80, 0x0,
 28. 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x80, 0x0, 0x40, 0xb0, 0x50, 0x5c, 0xa6, 0xa2,
 29. 0x5c, 0x44, 0x86,
 30. 0xf, 0xb2, 0x43, 0x80, 0x0,
 31. /* page 1 (lines 8-15) */
 32. 0x1, 0x2, 0x5, 0x4, 0x8, 0x93, 0xfc, 0xf8, 0xf8, 0xf9, 0xf1, 0x31, 0x39,
 33. 0x18, 0x3f, 0x43,
 34. 0xa5, 0x89, 0x91, 0xa5, 0x43, 0x3f, 0x18, 0x30, 0x70, 0x64, 0x68, 0x68,
 35. 0xf8, 0x78, 0x78, 0xf7,
 36. 0xf0, 0xfa, 0xf4, 0xe3, 0xc0,
 37. /* page 2 (lines 16-23) */
 38. 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x6, 0x5, 0x5, 0x5, 0x5, 0x1, 0x7, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 39. 0x0,
 40. 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1, 0x7, 0x4,
 41. 0x0,
 42. 0x3, 0x7, 0x7, 0x7, 0x7,
 43. };
 44. void setup() {
 45. pinMode(select_b, INPUT_PULLUP);
 46. pinMode(down_b, INPUT_PULLUP);
 47. pinMode(up_b, INPUT_PULLUP);
 48. pinMode(left_b, INPUT_PULLUP);
 49. pinMode(right_b, INPUT_PULLUP);
 50. pinMode(fight_b, INPUT_PULLUP);
 51. lcd.ON();
 52. lcd.SET(23, 0, 0, 0, 4);
 53. /*
 54. Serial.begin(9600);
 55. */
 56. // delay
 57. timedelay = 20;
 58. }
 59. /*LỚP CƠ SỎ-OBJECT)*/
 60. class object {
 61. public: // biến toàn cục
 62. static int diem_ban_dau;
 63. static int diem;
 64. static int diem_cao;
 65. // static được hiểu nôm na là duy nhất cho dù có bao nhiêu đối tượng tạo ra..
 66. // khai báo static bên ngoài lớp
 67. byte Xmin = 0, Xmax = 127, Ymin = 0, Ymax = 63; // biên
 68. byte width_ro = 12, high_ro = 10; // tọa độ rỏ và kích thước rỏ
 69. // tập hàm ghi thông
 70. void set_ton_tai(boolean value) { ton_tai = value; }
 71. void set_x(byte value) { x = value; }
 72. void set_y(byte value) { y = value; }
 73. void set_huong(byte value) { huong = value; }
 74. // tập hàm lấy thông tin
 75. int get_diem_cao() { return diem_cao; }
 76. boolean get_ton_tai() { return ton_tai; }
 77. byte get_x() { return x; }
 78. byte get_y() { return y; }
 79. byte get_huong() { return huong; }
 80. private:
 81. // chỉ 2 tập hàm thành viên viên trên mới sử đụng được 4 tham số này:
 82. boolean ton_tai;
 83. byte x;
 84. byte y;
 85. byte huong;
 86. };
 87. int object::diem_ban_dau = 5;
 88. int object::diem = diem_ban_dau;
 89. int object::diem_cao = diem;
 90. //=============================================
 91. class contruot : public object {
 92. public:
 93. void xoa_con_truot(byte x, byte y) {
 94. // vẽ một hình chữ nhật màu trắng có kích thước bằng ảnh bitmap
 95. lcd.fillrect(x, y, 37, 19, DELETE);
 96. lcd.display();
 97. }
 98. void ve_con_truot(byte x, byte y) {
 99. // VẼ bitmap cho con trượt
 100. lcd.bitmap(x, y, 37, 19, ca_hai_37x19, BLACK);
 101. lcd.display();
 102. }
 103. contruot() {
 104. // hàm tạo constructer
 105. // đặt x, y, con trượt một giá trị cho trước
 106. set_x((Xmax - Xmin) / 2);
 107. set_y(Ymax - 18);
 108. }
 109. void di_con_truot() {
 110. // lấy thông tin
 111. byte x_moi, x_cu, y_cu; // mới và cũ
 112. x_cu = get_x();
 113. y_cu = get_y();
 114. // vẽ
 115. ve_con_truot(x_cu, y_cu);
 116. //đọc giá trị 4 button
 117. if (lcd.pullup_4(right_b, up_b, left_b, down_b) == 1) { // nút right
 118. xoa_con_truot(x_cu, y_cu); // xóa ảnh cũ trên màn hình
 119. if (x_cu <= (Xmax - 10)) { // trong biên
 120. x_moi = x_cu + 5; // cộng hoành độ lên 5 đơn vị
 121. } else {
 122. x_moi = x_cu;
 123. }
 124. // vẽ ảnh con trượt
 125. ve_con_truot(x_moi, y_cu);
 126. set_x(x_moi); // ghi lại thông tin hoành độ
 127. }
 128. if (lcd.pullup_4(right_b, up_b, left_b, down_b) == 3) { // nút left
 129. xoa_con_truot(x_cu, y_cu); // xóa ảnh cũ trên màn hình
 130. if (x_cu >= (Xmin + 10)) { // trong biên
 131. x_moi = x_cu - 5; // trừ hoành độ xuống 5 đơn vị
 132. } else {
 133. x_moi = x_cu;
 134. }
 135. // vẽ ảnh con trượt
 136. ve_con_truot(x_moi, y_cu);
 137. set_x(x_moi); // ghi lại thông tin hoành độ
 138. }
 139. } // di chuyển con chạy
 140. }; // class
 141. //===========================================================
 142. class egg : public object {
 143. public:
 144. void tao_trung() {
 145. // dành cho (1) , cái mà nó được gọi
 146. // gán các thuộc tính khi tạo mới 1 quả trứng
 147. unsigned int seed;
 148. seed = millis();
 149. randomSeed(seed % 100);
 150. // tạo sinh số randomSeed bằng đồng hồ hệ thống
 151. byte x;
 152. byte y;
 153. x = random(Xmin + 20, Xmax - 10);
 154. y = random(Ymin + 1, Ymin + 15);
 155. // lưu thông tin vào
 156. set_x(x);
 157. set_y(y);
 158. set_ton_tai(1);
 159. // vẽ
 160. ve_trung(x, y);
 161. }
 162. void ve_trung(byte x, byte y) {
 163. // vẽ trứng
 164. lcd.bitmap(x, y, 7, 7, trung_7x7, BLACK);
 165. lcd.display();
 166. }
 167. void xoa_trung(byte x, byte y) {
 168. // xóa trứng bằng 1 hình chữ nhật màu trắng kích thước bằng quả trứng
 169. lcd.fillrect(x, y, 7, 7, DELETE);
 170. lcd.display();
 171. }
 172. void di_chuyen_trung() { // di chuyển trứng RƠI
 173. byte x_cu, y_cu, y_moi; // giá trị cũ và mới
 174. if (get_ton_tai() == 1) {
 175. // nếu trứng đó tồn tại thì cho phép tiếp tục
 176. // lấy thông tin
 177. x_cu = get_x();
 178. y_cu = get_y();
 179. // xóa vị trí cũ
 180. xoa_trung(x_cu, y_cu);
 181. y_moi = y_cu + 2; // di xuống
 182. // vẽ
 183. ve_trung(x_cu, y_moi);
 184. // lưu lại tt
 185. set_x(x_cu);
 186. set_y(y_moi);
 187. } // if
 188. }
 189. boolean kiem_tra(byte x, byte y) { // x,y tọa độ rỏ
 190. // kiểm tra xem quả trứng có rơi vào rỏ hay không
 191. // nếu hiệu tọa độ của trứng với rỏ mà DƯƠNG và NHỎ HƠN hoặc BẰNG kích..
 192. //..thước rỏ,thì trứng đã rơi vào trong rỏ
 193. //( trứng phải ở giữa rỏ)
 194. // do tọa độ của 2 vật này thuộc kiểu biến nguyên dương byte
 195. // do đó cần kiểu nguyên có phần âm (int ) để lưu hiệu
 196. int hieu_x, hieu_y;
 197. // hoành độ trứng trừ hoành độ rỏ
 198. hieu_x = (get_x() + 7) - x; // cộng 7 vì:trứng phải ở giữa rỏ)
 199. hieu_y = get_y() - y;
 200. if ((hieu_x <= (width_ro)) && (hieu_x >= 0) && (hieu_y <= high_ro) &&
 201. (hieu_y >= 0)) {
 202. // thỏa mãn điều kiện
 203. return 1; // trả về giá trị true
 204. } else {
 205. return 0; // trả về giá trị false
 206. }
 207. } // kiểm tra
 208. void xu_li_ve_trung(byte x, byte y) { // x, y là tọa độ rỏ
 209. // bước 2:
 210. if (get_ton_tai() == 0) {
 211. // nếu quả trứng không tồn tại
 212. // thì phải tạo mới
 213. tao_trung();
 214. } else
 215. if (get_ton_tai() == 1) { // trứng tồn tại
 216. if (kiem_tra(x, y) == 1) { // nếu trứng vào rỏ
 217. // xóa tồn tại quả trứng đó di
 218. set_ton_tai(0);
 219. diem++;
 220. }
 221. if (get_y() >= Ymax) { // nếu trứng quá biên,(chạm đất, vỡ)
 222. // xóa tồn tại quả trứng đó đi
 223. set_ton_tai(0);
 224. diem--;
 225. }
 226. }
 227. di_chuyen_trung();
 228. }
 229. };
 230. //====================================================
 231. class computer : public object {
 232. public:
 233. void lap_vo_han() {
 234. // dừng dòng chảy chính bằng vòng lặp vô hạn
 235. // thoát lặp khi nút Fight được nhấn
 236. lcd.asc_string(10, 54, asc("Fight!"), BLACK);
 237. while (digitalRead(fight_b) != 0) {
 238. lcd.rect(8, 53, 40, 10, BLACK);
 239. lcd.display();
 240. if (digitalRead(fight_b) == 0) {
 241. break; // thoát ngay
 242. }
 243. delay(250);
 244. lcd.rect(8, 53, 40, 10, DELETE);
 245. lcd.display();
 246. if (digitalRead(fight_b) == 0) {
 247. break; // thoát ngay
 248. }
 249. delay(250);
 250. }
 251. } //đóng lặp vô hạn
 252. void in_diem() {
 253. if (diem >= diem_cao) {
 254. diem_cao = diem;
 255. }
 256. if (diem <= 0) {
 257. reset();
 258. } // thua cuộc
 259. lcd.fillrect(Xmin + 5, Ymin, Xmax - Xmin, 8, DELETE); // xóa ảnh cũ
 260. lcd.number_long(Xmin + 5, 0, diem, ASCII_NUMBER, BLACK);
 261. lcd.number_long(Xmax - 15, 0, diem_cao, ASCII_NUMBER, BLACK);
 262. lcd.display();
 263. }
 264. //=============================================
 265. void reset() {
 266. diem = diem_ban_dau; // đặt lại điểm ban dau
 267. lap_vo_han(); // chờ nhấn nút fight
 268. lcd.clear(); // làm sạch màn hình
 269. }
 270. }; // class
 271. //====================================================
 272. contruot Dan_va_Ca; // tạo 1 con trượt là Dần và Cả= constructor
 273. egg qua_trung[4]; // chúng ta cần tạo 4 quả trứng
 274. computer c;
 275. void loop() {
 276. byte x_ro, y_ro;
 277. // lấy tọa độ rổ-rổ là con trượt
 278. Dan_va_Ca.di_con_truot();
 279. x_ro =
 280. Dan_va_Ca.get_x() + 13; // cộng 13 vì rổ cách gốc tọa độ bitmap từng đó
 281. y_ro =
 282. (Dan_va_Ca.get_y() + 5); // cộng 5 vì rổ cách gốc tọa độ bitmap từng đó
 283. c.in_diem(); // in điểm
 284. for (byte i = 0; i < 4; i++) { // duyệt 4 quả 0,1,2,3
 285. qua_trung[i].xu_li_ve_trung(x_ro, y_ro);
 286. }
 287. // nhấn fight để tăng tốc
 288. if (digitalRead(fight_b) == 1) { // ko nhấn
 289. delay(timedelay);
 290. } else {
 291. delay(timedelay / 5);
 292. }
 293. }

 

7

Tạm kết

Vì tất cả code được đặt trong một file duy nhất nên nó hơi dài  nhỉ frown. Code này mình nghĩ sao thì viết đó, miễn nó chạy là mình đã cảm thấy ok rồi, còn tối ưu hóa thì tạm nghỉ. Mời pà con Copy về chơi thử.

Tăng tốc game: nhấn nút FIGHT.

Thua cuộc nhấn FIGHT để chơi tiếp nhé.

Vẫn còn nhiều cái hay lắm, hãy đón đọc nhélaughcheeky...Hi vọng bạn thấy thích bài viết này. yesheart

Hẹn gặp mọi người ở bài tiếp theo.

 

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN