Web server với Arduino và ESP8266

16/06/2019
web-server-voi-arduino-va-esp8266

I. Giới thiệu

Ở bài viết trước, mình có hứa sẽ chia sẻ về cách sử dụng các tập lệnh AT để giao tiếp với ESP8266. Và hôm nay, mình sẽ chia sẻ cách tạo websever bằng Arduino và ESP8266  sử dụng tập lệnh AT để giao tiếp giữa 2 board Arduino và ESP8266 nhé. Thử tạo một project nho nhỏ xây dựng web sever để điều khiển led trên pin của arduino thông qua esp8266 thôi nào.

II. Chuẩn bị

 • 1 x Arduino
 • 1 x led
 • 1 x ESP8266

III. Nối dây

Cách nối với led đã qua quen thuộc rồi

Sau đó các bạn kết nối Arduino với ESP8266 như sau:

IV. Code

Bạn hãy xem lại bài viết trước của mình tại đây để nắm được lệnh AT nhé!!!

code được tham khảo tại đây

 1. #include <SoftwareSerial.h>
 2. #define DEBUG true
 3.  
 4. SoftwareSerial esp8266(10, 11); // 10-RX, 11-TX
 5. char x;
 6. void setup() {
 7. Serial.begin(9600);
 8. esp8266.begin(9600); // chu y phai cung toc do voi ESP 8266
 9.  
 10. pinMode(13, OUTPUT); // tuong tu chan 12
 11. digitalWrite(13, LOW);
 12. //========================gui tap lenh AT cho ESP 8266 de cai dat cac tham so cho WiFi================================
 13. guidulieu("AT+RST\r\n", 2000, DEBUG); // reset module
 14. guidulieu("AT+CWMODE=1\r\n", 1000, DEBUG); // Chọn chức năng client cho esp
 15. guidulieu("AT+CWJAP=\"DHT_CODER\",\"arduino\"\r\n", 1000, DEBUG); // Kết nối với wifi
 16. guidulieu("AT+CIFSR\r\n", 1000, DEBUG); // xem ip là bn
 17. guidulieu("AT+CIPMUX=1\r\n", 1000, DEBUG); // configure for multiple connections
 18. guidulieu("AT+CIPSERVER=1,80\r\n", 1000, DEBUG); // Mở cổng 80
 19. }
 20.  
 21. void loop() {
 22. while (esp8266.available()) {
 23. IncomingChar(esp8266.read());
 24. }
 25.  
 26. if (x) {
 27. // Đây là giao diện web page viết dưới dạng html...các bạn có thể dễ dàng edit
 28.  
 29. String html = "<HTML>"
 30. "<HEAD><TITLE>DO_HUU_TOAN_IOT</TITLE>"
 31. "<form action=\"\" method=\"get\">"
 32. "<input type=\"radio\" name=\"LED\" value=\"RED_ON\"> LED_ON"
 33. "<input type=\"radio\" name=\"LED\" value=\"RED_OFF\"> LED_OFF<br>"
 34. "<input type=\"submit\" value=\"Submit\">"
 35. "</form>"
 36. "</BODY></HTML>";
 37.  
 38. String cipsend = "AT+CIPSEND=0,"; //gui chuoi data qua Wifi
 39.  
 40. cipsend += html.length();
 41. cipsend += "\r\n";
 42. guidulieu(cipsend, 1000, DEBUG);
 43. guidulieu(html, 1000, DEBUG);
 44. guidulieu("AT+CIPCLOSE=0\r\n", 1000, DEBUG);
 45. x = 0;
 46. }
 47.  
 48. }
 49.  
 50. void IncomingChar(const byte InChar) {
 51. static char InLine[300]; //Hạn chế ký tự
 52. static unsigned int Position = 0;
 53.  
 54. switch (InChar) {
 55. case '\r': //Cái này là xuống dòng...cho linux
 56. break;
 57.  
 58. case '\n': // xuống dòng cho window...( kết thúc bảng tin )
 59. InLine[Position] = 0;
 60. ProcessCommand(String(InLine));
 61. Position = 0;
 62. break;
 63.  
 64. default:
 65. InLine[Position++] = InChar;
 66.  
 67. }
 68. }
 69.  
 70. void ProcessCommand(String InLine) {
 71. Serial.println("InLine: " + InLine);
 72.  
 73. if (InLine.startsWith("+IPD,")) {
 74.  
 75. x = 1;
 76. }
 77. // lện String.indexOf(kytu)...chả về vị trí của kytu trong chuỗi String...Nếu giá trị trả về là -1...tức là kytu không xuất hiện trong chuỗi String
 78. if (InLine.indexOf("RED_OFF") != -1) {
 79.  
 80. digitalWrite(12, LOW);
 81. digitalWrite(13, LOW);
 82. }
 83.  
 84. if (InLine.indexOf("RED_ON") != -1) {
 85.  
 86. digitalWrite(13, HIGH);
 87. }
 88. }
 89.  
 90. String guidulieu(String lenh,
 91. const int thoigian, boolean debug) {
 92. String chuoigiatri = "";
 93.  
 94. esp8266.print(lenh); // send the read character to the esp8266
 95.  
 96. long int time = millis();
 97.  
 98. while ((time + thoigian) > millis()) {
 99. while (esp8266.available()) {
 100.  
 101. // The esp has data so display its output to the serial window
 102. char c = esp8266.read(); // read the next character.
 103. chuoigiatri += c;
 104. }
 105. }
 106.  
 107. if (debug) {
 108. Serial.print(chuoigiatri);
 109. }
 110.  
 111. return chuoigiatri;
 112. }
Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN