GAME - ST7565 - Game hứng trứng - phiên bản nâng cấp

07/08/2019
game-st7565-game-hung-trung-phien-ban-nang-cap

Đây là phiên bản thứ 2 của Game hứng trứng đơn giản, cùng với sự xuất hiện của cô gà mái, hi vọng đây sẽ là sản phẩm Game mang lại nhiều niềm vui trong những ngày đầu năm Đinh Dậu.laughlaugh

1

Là phiên bản nâng cấp >++

Đây là phiên bản đơn giản trước đó:cheeky

Làm game hứng trứng đơn giản - phiên bản 1

Còn ở phiên bản thứ 2 này:laugh

Một chú gà đi trên mái kèo, là một nhân vật hư cấu, chú vừa đi vừa đẻ trứng. Để trứng không bị vỡ khi rơi, 2 nhân vật Cả Mẹo và Dần Béo sẽ phải phối hợp nhịp nhàng hứng những quả trứng vào rổ.

Phân vai:

 • Cả Mẹo – có cái đầu đinh: cẩm chiếc rổ để hứng trứng.
 • Dần Béo – mập  ú và rất vụng về là sở đoản của cậu ta: tuy nhiên vì chỉ có một chiếc rỏ , cậu ấy bèn phải dùng chiếc vợt để đỡ những quả trứng đang rơi, trứng sẽ nảy lên khi rơi vào chiếc vợt đó.  

Tính Điểm:

 • Trứng rơi thẳng vào rổ: cộng 1 điểm.
 • Trứng rơi và được Dần Béo đỡ bằng vợt rồi rơi vào rổ: cộng 2 điểm.
 • Trứng rơi và được Dần Béo đỡ bằng vợt nhưng không vào rổ: trừ 2 điểm.
 • Rơi thẳng xuống đất: Trừ 1 điểm.

Điều khiển:

 • Sử dụng 2 nút di chuyển trái phải để di chuyển nhân vật.
 • Nhấn nút ”OK” để lựa chọn nhân vật.
 • Mũi tên sẽ chỉ vào nhân vật đang được chọn.

2

Phần cứng

Tải về thư viện đồ họa

Bạn hãy tải về thư viện tại bài viết này

Chuẩn bị phần cứng

 • Arduino chip atm328 trở lên, mình sử dụng arduino uno r3
 • Lcd st7565 128x64 homephone spi
 • Nút bấm: 6 nút

Nối mạch

3

Quản lí đối tượng

Có 3 loại đối tượng cần quan tâm:

Đối tượng

Chức năng, nhiệm vụ

Thuộc tính

Gà mái

Di chuyển qua lại ở phía trên màn hình. Đẻ trứng một cách ngẫu nhiên.

Tọa độ, hướng.

Dần và Mẹo.

Hứng và đỡ trứng đang rơi.

Tọa độ, hướng nhìn.

Trứng

Rơi thẳng từ trên xuống, tọa độ bắt đầu là tọa độ của gà. Bay lên theo đường parabol khi rơi xuống chiếc vợt của Dần Béo.

Sự tồn tại, tọa độ.

 

Bạn hãy đọc các bài trước về quản lí các đối tượng này nhé  !wink

4

Di chuyển gà

 1. #include "ST7565_homephone.h"
 2. // add a bitmap library of a 16x16 fruit icon
 3. #include "bmps.h"
 4.  
 5. ST7565 lcd(3, 4, 5, 6);
 6.  
 7. const static unsigned char __attribute__((progmem)) ga_mai_16x16[] = {
 8. 0x20, 0xD8, 0x2C, 0x0C, 0x9E, 0x72, 0x42, 0xC0, 0x40, 0x40, 0x60, 0xFC, 0xCE, 0x3B, 0x7B, 0x01,
 9. 0x00, 0x06, 0x09, 0x10, 0x30, 0x48, 0x44, 0x4E, 0x59, 0x71, 0x39, 0x1F, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00
 10. };
 11. /* Qủa trứng (6x7) pixel
 12. * */
 13.  
 14. const static unsigned char __attribute__((progmem)) trung_6x7[] = {
 15. 0x1C, 0x22, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C,
 16. };
 17.  
 18. byte Xmin, Ymin, Xmax, Ymax; //biên
 19. // mảng cho 2 đối tượng gà(0) và trứng(1)
 20. byte object[2][4];
 21. //object[i][0]: tồn tại hay không
 22. //object[i][1]: tọa độ x
 23. //object[i][2]: tọa độ y
 24. //object[i][3]: hướng (1 phải, 2 trên , 3 trái, 4 dưới)
 25. //
 26. // Chương trình chạy 1 lần
 27. void setup()
 28. {
 29. lcd.ON();
 30. lcd.SET(23, 0, 0, 0, 4);
 31.  
 32. Xmin = 0;
 33. Xmax = 125;
 34. Ymin = 0;
 35. Ymax = 63;
 36. }
 37. void ve_ga_di()
 38. {
 39. byte x_cu, y_cu, huong_cu;
 40. byte x_moi;
 41. x_cu = object[0][1];
 42. y_cu = object[0][2];
 43. huong_cu = object[0][3];
 44. //lấy thông tin
 45.  
 46. if (huong_cu == 1) { //gà quay về bên phải
 47. x_moi = x_cu + 1;
 48. lcd.Plus_Bitmap(x_moi, y_cu, 16, 16, ga_mai_16x16, 0, MIRROR, BLACK);
 49. // xoay bitmap (mirror)
 50. //
 51. }
 52.  
 53. if (huong_cu == 3) { //gà quay về bên trái
 54. x_moi = x_cu - 1;
 55. lcd.Plus_Bitmap(x_moi, y_cu, 16, 16, ga_mai_16x16, 0, NO_MIRROR, BLACK);
 56. // không xoay (non mirror)
 57. }
 58. //ghi lại thông tin
 59. object[0][1] = x_moi;
 60. lcd.display();
 61.  
 62. } //vẽ gà
 63. void xoa_ga(byte x, byte y)
 64. {
 65. lcd.FillRect(x, y, 16, 16, DELETE); //
 66. lcd.display();
 67. } //xóa gà
 68. void ga_di_va_de_trung()
 69. { // gà đi và đẻ trứng
 70. //////////// XỬ LÍ GÀ////////////
 71. //b1: cấp giấy khai sinh
 72. if (object[0][0] == 0) {
 73. // nếu không tồn tại gà thì phải tạo gà
 74. // cấp thuộc tính cho đối tượng gà
 75. object[0][1] = Xmin + 5; //hoành độ ban đầu
 76. object[0][2] = Ymin; // tung độ ban đầu
 77. object[0][3] = 1; //hướng sang bên phải
 78. object[0][0] = 1; //cấp quyền tồn tại
 79. }
 80. //b2: gà đi và quay đầu
 81. //lấy thông tin;
 82. if (object[0][1] <= Xmin) {
 83. // nếu gà đến biên trái thì phải quay đầu về bên phải
 84. object[0][3] = 1;
 85. //ghi lại thông tin
 86. }
 87.  
 88. if (object[0][1] >= Xmax) {
 89. // nếu gà đến biên phải thì phải quay đầu về bên trái
 90. object[0][3] = 3;
 91. //ghi lại thông tin
 92. }
 93. ///////////GÀ ĐANG ĐI/////////
 94. // lấy tt
 95.  
 96. xoa_ga(object[0][1], object[0][2]); //xóa ảnh cũ
 97. ve_ga_di(); // vẽ ảnh mới
 98. }
 99. void loop()
 100. {
 101.  
 102. ga_di_va_de_trung();
 103. delay(100);
 104. }

Kết quả chạy thử

5

Di chuyển gà và đẻ trứng

 1. #include "ST7565_homephone.h"
 2. // add a bitmap library of a 16x16 fruit icon
 3. #include "bmps.h"
 4.  
 5. ST7565 lcd(3, 4, 5, 6);
 6.  
 7. const static unsigned char __attribute__((progmem)) ga_mai_16x16[] = {
 8. 0x20, 0xD8, 0x2C, 0x0C, 0x9E, 0x72, 0x42, 0xC0, 0x40, 0x40, 0x60, 0xFC, 0xCE, 0x3B, 0x7B, 0x01,
 9. 0x00, 0x06, 0x09, 0x10, 0x30, 0x48, 0x44, 0x4E, 0x59, 0x71, 0x39, 0x1F, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00
 10. };
 11. /* Qủa trứng (6x7) pixel
 12. * */
 13.  
 14. const static unsigned char __attribute__((progmem)) trung_6x7[] = {
 15. 0x1C, 0x22, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C,
 16. };
 17.  
 18. byte Xmin, Ymin, Xmax, Ymax; //biên
 19. // mảng cho 2 đối tượng 1 gà(0) và 3 trứng(1,2.3)
 20. byte object[1 + 3][4];
 21. //object[i][0]: tồn tại hay không
 22. //object[i][1]: tọa độ x
 23. //object[i][2]: tọa độ y
 24. //object[i][3]: hướng (1 phải, 2 trên , 3 trái, 4 dưới)
 25. //
 26. // Chương trình chạy 1 lần
 27. void setup()
 28. {
 29. lcd.ON();
 30. lcd.SET(23, 0, 0, 0, 4);
 31.  
 32. Xmin = 0;
 33. Xmax = 125;
 34. Ymin = 0;
 35. Ymax = 63;
 36. }
 37. //===========================================================
 38. ////////////////DI CHUYỂN GÀ////////////////////
 39. void di_chuyen_ga()
 40. {
 41. byte x_cu, y_cu, huong_cu;
 42. byte x_moi;
 43. x_cu = object[0][1];
 44. y_cu = object[0][2];
 45. huong_cu = object[0][3];
 46. //lấy thông tin
 47.  
 48. if (huong_cu == 1) { //gà quay về bên phải
 49. x_moi = x_cu + 1;
 50. lcd.Plus_Bitmap(x_moi, y_cu, 16, 16, ga_mai_16x16, 0, MIRROR, BLACK);
 51. // xoay bitmap (mirror)
 52. //
 53. }
 54.  
 55. if (huong_cu == 3) { //gà quay về bên trái
 56. x_moi = x_cu - 1;
 57. lcd.Plus_Bitmap(x_moi, y_cu, 16, 16, ga_mai_16x16, 0, NO_MIRROR, BLACK);
 58. // không xoay (non mirror)
 59. }
 60. //ghi lại thông tin
 61. object[0][1] = x_moi;
 62. lcd.display();
 63.  
 64. } //vẽ gà
 65. void xoa_ga(byte x, byte y)
 66. {
 67. lcd.fillrect(x, y, 18, 18, DELETE);
 68. lcd.display();
 69. } //xóa gà
 70. void ga_di_va_de_trung()
 71. { // gà đi và đẻ trứng
 72. //////////// XỬ LÍ GÀ////////////
 73. //b1: cấp giấy khai sinh
 74. if (object[0][0] == 0) {
 75. // nếu không tồn tại gà thì phải tạo gà
 76. // cấp thuộc tính cho đối tượng gà
 77. object[0][1] = Xmin + 5; //hoành độ ban đầu
 78. object[0][2] = Ymin; // tung độ ban đầu
 79. object[0][3] = 1; //hướng sang bên phải
 80. object[0][0] = 1; //cấp quyền tồn tại
 81. }
 82. //b2: gà đi và quay đầu
 83. //lấy thông tin;
 84. if (object[0][1] <= Xmin) {
 85. // nếu gà đến biên trái thì phải quay đầu về bên phải
 86. object[0][3] = 1;
 87. //ghi lại thông tin
 88. }
 89.  
 90. if (object[0][1] >= Xmax) {
 91. // nếu gà đến biên phải thì phải quay đầu về bên trái
 92. object[0][3] = 3;
 93. //ghi lại thông tin
 94. }
 95. ///////////GÀ ĐANG ĐI/////////
 96. // lấy tt
 97.  
 98. xoa_ga(object[0][1], object[0][2]); //xóa ảnh cũ
 99. di_chuyen_ga(); // vẽ ảnh mới
 100. }
 101. //===============================================================
 102. ////////////////////TRỨNG RƠI//////////////////////
 103. void ve_trung(byte x, byte y)
 104. {
 105. lcd.bitmap(x, y, 6, 7, trung_6x7, BLACK);
 106. lcd.display();
 107. }
 108. void xoa_trung(byte x, byte y)
 109. {
 110. //xóa = hình chữ nhật màu trắng
 111. lcd.fillrect(x, y, 7, 7, DELETE);
 112. lcd.display();
 113. }
 114. void di_chuyen_trung(byte huong_cu, byte i)
 115. {
 116. byte x_cu, y_cu, x_moi, y_moi, ton_tai, huong_moi;
 117. //lây tt
 118. x_cu = object[i][1];
 119. y_cu = object[i][2];
 120. ton_tai = object[i][0];
 121. if ((huong_cu == 4) && (ton_tai == 1)) {
 122. //trứng rơi xuống dưới;
 123. y_moi = y_cu + 1;
 124. x_moi = x_cu;
 125. huong_moi = huong_cu;
 126. ve_trung(x_moi, y_moi);
 127. }
 128. //ghi tt
 129. object[i][1] = x_moi;
 130. object[i][2] = y_moi;
 131. object[i][3] = huong_moi;
 132. }
 133. void ve_trung_roi()
 134. {
 135. for (byte i = 1; i <= 3; i++) { // xét lần lượt 3 quả trứng
 136.  
 137. /*
 138. if((object[i][3]==3)||(object[i][3]==1)){
 139. // nếu trứng i này đang bay theo parabol
 140. //thì phải nhảy sang trứng khác
 141. */
 142.  
 143. //vẽ trứng rơi
 144. if (object[i][0] == 0) {
 145.  
 146. // nếu không tồn tại trứng thì phải tạo trứng
 147. //b1: chuẩn bị sẵn tọa độ bằng random
 148. randomSeed(millis() % 5000);
 149. byte X_random;
 150. X_random = random(Xmin, Xmax);
 151. // lưu thông tin
 152. object[i][1] = X_random;
 153. //chương trình chỉ chạy 1 lần mà thôi
 154. }
 155. //khi gà đi đến vị trí chuẩn bị sẵn này, trứng bắt đầu được tạo và rơi
 156. if (object[i][1] == object[0][1]) { // thỏa mãn trùng tọa độ
 157. //b2: cấp giấy khai sinh
 158. // cấp thuộc tính cho đối tượng trứng
 159. //(nên nhớ đã có hoành độ Random)
 160. object[i][2] = Ymin + 10; // tung độ ban đầu
 161. object[i][3] = 4; //hướng xuống dưới
 162. object[i][0] = 1; //cấp quyền tồn tại
 163. }
 164. //b2 : trứng roi
 165. //lấy thông tin
 166.  
 167. xoa_trung(object[i][1], object[i][2]); //xóa ảnh cũ
 168. di_chuyen_trung(object[i][3], i); // vẽ ảnh mới
 169. //b3: Trứng chạm đất và vỡ
 170. // hàm test nếu tung độ quá biên thì mất quả trứng đó
 171. if (object[i][2] >= Ymax) {
 172. object[i][0] = 0; // xóa quyền tồn tại
 173. }
 174. } //for
 175. }
 176. //========================================================
 177.  
 178. void loop()
 179. {
 180.  
 181. ga_di_va_de_trung();
 182. ve_trung_roi();
 183. delay(100);
 184. }

Kết quả test thử

6

Di chuyển nhân vật

 1. #include "ST7565_homephone.h"
 2. // add a bitmap library of a 16x16 fruit icon
 3. #include "bmps.h"
 4. ST7565 lcd(3, 4, 5, 6);
 5.  
 6. #ifdef __AVR__
 7. #include <avr/io.h>
 8. #include <avr/pgmspace.h>
 9. #endif
 10. /** Nhân vật Cả Mẹo (22x18)pixel
 11. */
 12. const static unsigned char __attribute__((progmem)) ca_meo_22x18[] = {
 13. 0x60, 0x9C, 0x62, 0x01, 0x01, 0xC1, 0x26, 0x29, 0x29, 0x4B, 0x4E, 0x48, 0x70, 0x00, 0xC0, 0x80,
 14. 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x02, 0xE4, 0xFF, 0xFE, 0xFE, 0xFE,
 15. 0xFC, 0x1C, 0x0E, 0x06, 0x1F, 0x21, 0x52, 0x44, 0x48, 0x52, 0x21, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x64, 0x70,
 16. 0x2F,
 17.  
 18. };
 19. /** Nhân vật Dần Béo (23x19)pixel
 20. */
 21. const static unsigned char __attribute__((progmem)) dan_beo_23x19[] = {
 22. 0x00, 0x00, 0x80, 0x43, 0xB2, 0x0F, 0x86, 0x44, 0x5C, 0xA2, 0xA6, 0x5C, 0x50, 0xB0, 0x40, 0x00,
 23. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x40, 0xE3, 0xF4, 0xFA, 0xF0, 0xF7, 0x28, 0x78,
 24. 0xD8, 0xA8, 0xA8, 0xA4, 0x90, 0x58, 0x3E, 0x0A, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0A, 0x04, 0x07, 0x07,
 25. 0x06, 0x06, 0x05, 0x07, 0x07, 0x04,
 26. };
 27. /* mũi tên
 28. *
 29. */
 30. const static unsigned char __attribute__((progmem)) mui_ten_5x4[] = {
 31.  
 32. 0x01, 0x07, 0x0F, 0x07, 0x01,
 33.  
 34. };
 35. // mảng cho 2 nhân vật Cả mẹo(0) và Dần béo(1)
 36. byte object2[2][4] = { 0 };
 37. //object[i][0]: tồn tại hay không
 38. //object[i][1]: tọa độ x
 39. //object[i][2]: tọa độ y
 40. //object[i][3]: hướng (1 phải, 2 trên , 3 trái, 4 dưới)
 41. //
 42. byte chon_nv_A;
 43. byte chon_nv_B;
 44. //lựa chọn nhân vật, mặc định A được chọn trước
 45. byte Xmin, Ymin, Xmax, Ymax; //biên
 46. //cài đặt chân input
 47. #define fight_b A5
 48. #define select_b A4
 49. #define right_b A3
 50. #define up_b A2
 51. #define left_b A1
 52. #define down_b A0
 53. // Chương trình chạy 1 lần
 54. void setup()
 55. {
 56. Serial.begin(9600);
 57. lcd.ON();
 58. lcd.SET(23, 0, 0, 0, 4);
 59.  
 60. pinMode(left_b, INPUT_PULLUP);
 61. pinMode(down_b, INPUT_PULLUP);
 62. pinMode(right_b, INPUT_PULLUP);
 63. pinMode(up_b, INPUT_PULLUP);
 64. pinMode(fight_b, INPUT_PULLUP);
 65. pinMode(select_b, INPUT_PULLUP);
 66.  
 67. Xmin = 0;
 68. Xmax = 125;
 69. Ymin = 0;
 70. Ymax = 63;
 71. chon_nv_A = 1;
 72. chon_nv_B = 0;
 73. }
 74.  
 75. ////////ĐIỀU KHIỂN 2 NHÂN VẬT//////////////////////
 76. void ve_nhan_vat(byte x, byte y, byte huong, byte i)
 77. {
 78. switch (i) {
 79.  
 80. case 0:
 81. // vẽ Cả Mẹo
 82. if (huong == 1) {
 83. //quay về bên phải
 84. lcd.Plus_Bitmap(x, y, 22, 18, ca_meo_22x18, 0, NO_MIRROR, BLACK);
 85. }
 86. if (huong == 3) {
 87. //quay về bên trái
 88. lcd.Plus_Bitmap(x, y, 22, 18, ca_meo_22x18, 0, MIRROR, BLACK);
 89. }
 90. lcd.display();
 91. break;
 92. case 1:
 93.  
 94. if (huong == 1) {
 95. //quay về bên phải
 96. lcd.Plus_Bitmap(x, y, 23, 19, dan_beo_23x19, 0, NO_MIRROR, BLACK);
 97. }
 98. if (huong == 3) {
 99. //quay về bên trái
 100. lcd.Plus_Bitmap(x, y, 23, 19, dan_beo_23x19, 0, MIRROR, BLACK);
 101. }
 102.  
 103. lcd.display();
 104. //vẽ Dần Béo
 105. break;
 106. default:
 107. break;
 108. } //switch
 109.  
 110. } // ve nhân vật
 111. void xoa_nhan_vat(byte x, byte y)
 112. {
 113. lcd.fillrect(x, y - 7, 24, 19 + 7, DELETE);
 114. lcd.display();
 115.  
 116. } // xóa nhân vật
 117. void ve_mui_ten(byte x, byte y)
 118. {
 119. // mũi tên sẽ chỉ vào nhân vật i
 120. lcd.bitmap(x, y, 5, 4, mui_ten_5x4, BLACK);
 121. lcd.display();
 122.  
 123. } // vẽ mũi tên
 124. void xoa_mui_ten(byte i)
 125. {
 126. lcd.fillrect(object2[i][1] - 5, object2[i][2] - 7, 20, 5, DELETE);
 127. lcd.display();
 128. } //xóa mũi tên
 129.  
 130. void di_chuyen_nhan_vat(byte i)
 131. {
 132. byte x_cu, y_cu, huong_cu;
 133. byte x_moi;
 134. //lấy thông tin
 135. x_cu = object2[i][1];
 136. y_cu = object2[i][2];
 137. huong_cu = object2[i][3];
 138. if (huong_cu == 1) {
 139. //đi về bên phải
 140. x_moi = x_cu + 4;
 141. ve_nhan_vat(x_moi, y_cu, huong_cu, i);
 142. ve_mui_ten(x_cu + 5, y_cu - 7);
 143. }
 144.  
 145. if (huong_cu == 3) {
 146. //đi về bên trái
 147.  
 148. if (x_cu >= Xmin + 4 * 2) {
 149. //chống quá biên
 150. x_moi = x_cu - 4;
 151. }
 152. else {
 153. x_moi = x_cu;
 154. }
 155. ve_nhan_vat(x_moi, y_cu, huong_cu, i);
 156.  
 157. ve_mui_ten(x_cu + 5, y_cu - 7);
 158. }
 159. //lưu thông tin
 160.  
 161. object2[i][1] = x_moi;
 162.  
 163. } //di chuyển nhân vật
 164. void xu_li_nhan_vat()
 165. {
 166. //b0: điều khiển lựa chọn nhân vật
 167. if (digitalRead(fight_b) == 0) { //fight được nhấn
 168. if (chon_nv_A == chon_nv_B) { // đề phòng A bằng B
 169. chon_nv_A = 1;
 170. chon_nv_B = 0;
 171. }
 172. if (chon_nv_A != chon_nv_B) { //để dảm bảo A khác B
 173. chon_nv_A = !chon_nv_A;
 174. chon_nv_B = !chon_nv_B;
 175. //đổi
 176. }
 177. } //if
 178. //b1: chọn nhân vật
 179. byte i = 0;
 180. if ((chon_nv_A == 1) && (chon_nv_B == 0)) {
 181. i = 0; // nhân vật Cả Mẹo
 182. }
 183. if ((chon_nv_A == 0) && (chon_nv_B == 1)) {
 184. i = 1; // nhân vật Dần Béo
 185. }
 186. if (digitalRead(fight_b) == 0) { //fight được nhấn
 187.  
 188. xoa_mui_ten(!i);
 189. ve_mui_ten(object2[i][1] + 5, object2[i][2] - 7);
 190. }
 191.  
 192. //b2: cấp giấy khai sinh (chỉ dùng khi start game)
 193. if (object2[i][0] == 0) {
 194. // nếu không tồn tại gà thì phải tạo gà
 195. // cấp thuộc tính cho đối tượng gà
 196. object2[i][1] = Xmin + 50 * i; //hoành độ ban đầu
 197. object2[i][2] = Ymax - 19; // tung độ ban đầu
 198. object2[i][3] = 1; //hướng về bên phải
 199. object2[i][0] = 1; //cấp quyền tồn tại
 200. }
 201.  
 202. //b4: vẽ 2 nhân vật
 203.  
 204. for (byte j = 0; j <= 1; j++) {
 205.  
 206. ve_nhan_vat(object2[j][1], object2[j][2], object2[j][3], j);
 207. }
 208. //b5: điều khiển hướng nhân vật i
 209. byte read_button;
 210. read_button = lcd.Pullup_4(right_b, up_b, left_b, down_b);
 211. if (read_button == 1) { // nút right
 212. //ghi lại tt hướng
 213. object2[i][3] = 1;
 214. xoa_mui_ten(!i);
 215.  
 216. xoa_nhan_vat(object2[i][1], object2[i][2]); //xóa ảnh cũ
 217. //lấy thông tin tọa độ để xóa
 218.  
 219. di_chuyen_nhan_vat(i); // vẽ ảnh mới
 220. }
 221.  
 222. if (read_button == 3) { // nút left
 223. object2[i][3] = 3;
 224. xoa_mui_ten(!i);
 225. xoa_nhan_vat(object2[i][1], object2[i][2]); //xóa ảnh cũ
 226. //lấy thông tin tọa độ để xóa
 227.  
 228. di_chuyen_nhan_vat(i); // vẽ ảnh mới
 229. }
 230.  
 231. } //xử lí nhân vật
 232. //==================================================
 233. void loop()
 234. {
 235. xu_li_nhan_vat();
 236. delay(50);
 237. }

Kết quả

7

Xử lí nảy trứng

Giải phương trình quỹ đạo bay Parabol.

Trong đoạn code này

 
 1. byte X0; // tọa độ đỉnh parabol
 2. f_y_moi = 1.0 + sq((float(X0) - float(x_moi)) / 4.0); //phương trình

Với quy ước màn hình, trục tung hệ tọa độ có chiều hướng xuống dưới. Kết quả ta được phương trình của chuyển động ném xiên. 

Bay từ trái sang phải

 1. #include "ST7565_homephone.h"
 2. ST7565 lcd(3, 4, 5, 6); //RST, SCLK, A0, SID
 3. void setup()
 4. {
 5. lcd.ON();
 6. lcd.SET(23, 0, 0, 0, 4);
 7. }
 8. void loop()
 9. {
 10. float y;
 11. byte X0 = 60; // hoành độ đỉnh parabol
 12. for (byte x = 30; x < 100; x += 1) {
 13. y = 1.0 + sq((float(X0) - float(x)) / 4.0); //phương trình
 14. lcd.FillCircle(x, byte(y), 4, BLACK);
 15. lcd.Display();
 16. delay(1);
 17. lcd.Clear(); // xóa toàn màn hình
 18. }
 19. }

Bay từ phải sang trái

 1. #include "ST7565_homephone.h"
 2. ST7565 lcd(3, 4, 5, 6); //RST, SCLK, A0, SID
 3. void setup()
 4. {
 5. lcd.ON();
 6. lcd.SET(23, 0, 0, 0, 4);
 7. }
 8. void loop()
 9. {
 10. float y;
 11. byte X0 = 60; // hoành độ đỉnh parabol
 12. for (byte x = 100; x > 30; x -= 1) {
 13. y = 1.0 + sq((float(X0) - float(x)) / 4.0); //phương trình
 14. lcd.FillCircle(x, byte(y), 4, BLACK);
 15. lcd.Display();
 16. delay(1);
 17. lcd.Clear(); // xóa toàn màn hình
 18. }
 19. }

8

Kết

Code đã dài, sau khi kết hợp các module với nhau, ta được Game hoàn chỉnh

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN