Màn hình LCD 1602 có giải mã I2C

Mã số sản phẩm : 1701410
90.000₫


Màn hình LCD 1602 có giải mã I2C

1. Màn hình: LCD1602 MÀN HÌNH XANH 16X2 HD44780

2. Giải mã: GIẢI MÃ LCD I2C 1602

3. Thư viện: LiquidCrystal_I2C.h

4. DataSheet: LCD 16x2.pdf

Kết Nối I2C theo thứ tự bình thường

Module màn hình LCD (16x2) Arduino
GND GND
Vcc 5V
SDA A4
SCL A5

Code test I2C:

//SDA = A4  SCL = A5
 
#include <Wire.h>
 
void setup()
{
  Wire.begin();
   Serial.begin(9600);
  while (!Serial);             // Leonardo: wait for serial monitor
  Serial.println("\nI2C Scanner");
}
  
void loop()
{
  byte error, address;
  int nDevices;
   Serial.println("Scanning...");
   nDevices = 0;
  for(address = 1; address < 127; address++ )
  {
    // The i2c_scanner uses the return value of
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
     if (error == 0)
    {
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.print(address,HEX);
      Serial.println("  !");
       nDevices++;
    }
    else if (error==4)
    {
      Serial.print("Unknown error at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.println(address,HEX);
    }    
  }
  if (nDevices == 0)
    Serial.println("No I2C devices found\n");
  else
    Serial.println("done\n");
 
  delay(5000);           // wait 5 seconds for n
}

 Sau khi nạp xong, bạn mở monitor ra để xem

Code mẫu:

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); 

int nut = 11;

void setup()
{
  lcd.init();                      
  lcd.backlight();
  pinMode(nut, INPUT); 
  lcd.begin(16,2);
  lcd.setCursor(2,0); //Đưa con trỏ tới hàng 1, cột 0
     lcd.print("HELLO");
     delay(30); 
  }

void loop()
{
  int nuttt = digitalRead(nut);    
  if (nuttt == HIGH) { 
     delay(50);
     
     lcd.begin(16,2);
     lcd.setCursor(0,0); //Đưa con trỏ tới hàng 1, cột 0
     lcd.print("THONG BAO");
     lcd.setCursor(0,1); //Đưa con trỏ tới hàng 1, cột 0
     lcd.print("CO NGUOI VAO");
     delay(100); 
    
   } else { // ngược lại
     Serial.println("HELLO"); 
     delay(300); 
  }
}

 

Chú ý mới

Một số trường hợp với thư viện mới bạn thay Code sau:

#include <Wire.h>  // Comes with Arduino IDE
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);  // Set the LCD I2C address

void setup(){
  Serial.begin(9600);  
  lcd.begin(16,2);  
    lcd.backlight();
    delay(250);
    lcd.noBacklight();
    delay(250);
  lcd.backlight();

Liên hệ:

Website:https://giaiphapchung.vn

Đ/c: 18/655 Nguyễn Văn Linh-P.Vĩnh Niệm-Lê Chân-Hải Phòng

Email: giaiphapchung68@gmail.com

Hotline: 0936824969

Sản phẩm liên quan