Khóa điện tự bấm số sử dụng Keypad 4x3

11/10/2018
khoa-dien-tu-bam-so-su-dung-keypad-4x3

Khóa điện tự bấm số sử dụng Keypad 4x3

 

1. Phần cứng

2. Code

#include <Servo.h> // Khai báo thư viện sử dụng cho động cơ
#include <LiquidCrystal_I2C.h>      // Khai báo thư viện LCD sử dụng I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // 0x27 địa chỉ LCD, 16 cột và 2 hàng
#include <Keypad.h>                 // Khai báo thư viện Keypad
 
const byte ROWS = 4; // Bốn hàng
const byte COLS = 3; // Ba cột
char keys[ROWS][COLS] = {
    {'1', '2', '3'}, {'4', '5', '6'}, {'7', '8', '9'}, {'*', '0', '#'}};
byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2};
byte colPins[COLS] = {8, 7, 6};
Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
Servo myServo;
 
char STR[4] = {'2', '0', '1', '8'}; // Cài đặt mật khẩu tùy ý
char str[4] = {' ', ' ', ' ', ' '};
int i, j, count = 0;
 
void setup() {
  myServo.attach(9); // Khai báo chân điều khiển động cơ
  lcd.init();        // Khai báo sử dụng LCD
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  lcd.print(" Enter Password");
}
 
void loop() {
  char key = keypad.getKey(); // Ký tự nhập vào sẽ gán cho biến Key
 
  if (key) // Nhập mật khẩu
  {
    if (i == 0) {
      str[0] = key;
      lcd.setCursor(6, 1);
      lcd.print(str[0]);
      delay(1000); // Ký tự hiển thị trên màn hình LCD trong 1s
      lcd.setCursor(6, 1);
      lcd.print("*"); // Ký tự được che bởi dấu *
    }
    if (i == 1) {
      str[1] = key;
      lcd.setCursor(7, 1);
      lcd.print(str[1]);
      delay(1000);
      lcd.setCursor(7, 1);
      lcd.print("*");
    }
    if (i == 2) {
      str[2] = key;
      lcd.setCursor(8, 1);
      lcd.print(str[2]);
      delay(1000);
      lcd.setCursor(8, 1);
      lcd.print("*");
    }
    if (i == 3) {
      str[3] = key;
      lcd.setCursor(9, 1);
      lcd.print(str[3]);
      delay(1000);
      lcd.setCursor(9, 1);
      lcd.print("*");
      count = 1;
    }
    i = i + 1;
  }
 
  if (count == 1) {
    if (str[0] == STR[0] && str[1] == STR[1] && str[2] == STR[2] &&
        str[3] == STR[3]) {
      lcd.clear();
      lcd.print("    Correct!");
      delay(3000);
      myServo.write(180); // Mở cửa
      lcd.clear();
      lcd.print("      Opened!");
      i = 0;
      count = 0;
    } else {
      lcd.clear();
      lcd.print("   Incorrect!");
      delay(3000);
      lcd.clear();
      lcd.print("   Try Again!");
      delay(3000);
      lcd.clear();
      lcd.print(" Enter Password");
      i = 0;
      count = 0;
    }
  }
 
  switch (key) {
  case '#':
    lcd.clear();
    myServo.write(90);
    Đóng cửa lcd.print("     Closed!");
    delay(10000);
    lcd.clear();
    lcd.print(" Enter Password");
    i = 0;
    break;
  }
}
Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN